Алгоритм дій та вимоги до суб’єктів господарювання, які розпочинають чи продовжують експлуатацію ліфтів

Суб’єкт господарювання, який має намір розпочати або продовжити експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і забезпечувати їх утримання у справному стані та безпечно експлуатувати   шляхом організації належного технічного обслуговування,  технічного  огляду та ремонту.

Відтак, потрібно – призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації; призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан; призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку.

Усі вказані працівники повинні проходити навчання і перевірку знань. Працівники, відповідальні за організацію робіт з технічного  обслуговування  та ремонт ліфтів і за організацію експлуатації  ліфтів,  повинні  бути забезпечені Правилами та посадовими інструкціями, а електромеханіки, ліфтери і оператори – виробничими інструкціями  і  інструкціями  з  охорони  праці. Дозволяється покладати на одну особу обов’язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів. Ліфтерами, операторами і електромеханіками повинні призначатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд.

Особи, зазначені в цьому переліку, повинні мати групи з електробезпеки не нижче: IV – особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта; III – електромеханік, який здійснює технічне обслуговування і  ремонт  ліфта, а також електромеханік I-II кваліфікаційних розрядів, який здійснює огляд ліфтів; II – ліфтер і оператор.

Електромеханіки, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинні мати практичний стаж з обслуговування ліфтів або їх монтажу не менше шести місяців. Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу або мають I-II кваліфікаційні розряди електромеханіка з ліфтів, можуть залучатись  до  виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, який має право на виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

Посада, прізвище, ім’я та по батькові і підпис працівників,  відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування  і  ремонту ліфта та за його справний стан, дата й номер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта, а також їх підписи заносяться до паспорта ліфта.

На час відпустки, відрядження або хвороби працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов’язки  покладаються наказом на інших працівників.

Кожний ліфт, крім диспетчеризованого, повинен підлягати огляду  ліфтером відповідно до вимог його виробничої інструкції. Диспетчеризовані ліфти підлягають огляду з періодичністю, визначеною організаціями, які його проводять. Огляд ліфтів може доручатись електромеханіку, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів. Результати огляду заносяться до журналу оглядів ліфтів. Уся інформація про виконаний ремонт на ліфті (вид ремонту, дата виконання, прізвище та підпис виконавця роботи) та відмітки про усунення несправностей заносяться виконавцем в журнал технічного огляду, який знаходиться в машинному приміщенні. Електромеханіки ліфтової аварійної  служби (ЛАС) також зобов’язані записувати в цьому журналі дату, перелік виконаних робіт, прізвище та підпис виконавця.

Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами з внутрішнім керуванням повинно бути доручено ліфтерам. Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами. Керування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням і вантажним малим ліфтом може здійснюватися особами, які користуються цими ліфтами. Вимоги цього пункту не поширюються на  керування, яке здійснюється з даху кабіни,  з машинного приміщення або з шафи, де розміщена НКП.

Суб’єкт господарювання забезпечує наявність правил користування пасажирським ліфтом самостійного користування, у яких зазначаються
короткі відомості про порядок користування ліфтом. У правилах користування пасажирським ліфтом, що встановлений у житловому  будинку,  повинна  бути передбачена заборона проїзду дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, заборона пуску кабіни з поверхової площадки, а також порядок перевезення немовлят у дитячих колясках. У Правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням і вантажним ліфтом самостійного користування повинна бути передбачена заборона одночасного перевезення пасажира і вантажу. У правилах  користування   вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням повинна бути передбачена заборона перевезення людей.

Правила користування ліфтом повинні бути вивішені – на основному (першому) поверсі або в кабіні – у разі змішаного керування; у кабіні – у разі внутрішнього керування; біля кожного поста керування – у разі зовнішнього керування.

На основному поверсі повинна бути вивішена табличка із зазначенням:

– назви ліфта (за призначенням);

– вантажопідйомності (із зазначенням допустимого числа пасажирів);

– реєстраційного номера;

– номера телефону для зв’язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування у табличці також вказується місце перебування обслуговуючого персоналу. На усіх дверях шахти ліфта з зовнішнім керуванням роблять написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону перевезення людей.

Робота ліфта не дозволяється, якщо:

  • відсутній паспорт чи відомості про реєстрацію;
  • не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта;
  • закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта;
  • не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію експлуатації та за справний стан ліфтів;
  • відсутній атестований обслуговуючий персонал (електромеханіки, ліфтери);
  • не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці;
  • знос канатів перевищує встановлені норми;
  • є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта;
  • несправні прилади і пристрої безпеки, а також мають місце інші несправності, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта.

Суб’єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт.

Змінити мову