Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» та статті 163 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне  взуття  та інші засоби індивідуального захисту.

Засіб індивідуального захисту – спорядження, що призначається для носіння користувачем та забезпечення його захисту від однієї або кількох видів небезпеки для життя чи здоров’я. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені необхідними ЗІЗ.

Згідно з статтею 5 Законом України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний інформувати під підпис працівника про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто,  про можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а працівник зобов’язаний користуватися наданими ЗІЗ.

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням  згідно  з інструкціями з експлуатації, які повинні бути зрозумілими для працівників. Їх вимоги мають бути включені у відповідні  розділи обов’язкових для виконання працівниками документів (інструкції з охорони праці, технологічні регламенти
тощо).

ЗІЗ видаються працівникам безоплатно та є власністю підприємства, обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню при: звільненні з підприємства, переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце, зміні виду робіт, уведенні нових технологій, уведенні нових або заміні наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним, а також по закінченні строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ.

У разі передчасного зношення ЗІЗ не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. Роботодавець зобов’язаний  організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам. Роботодавець зобов’язаний забезпечити відповідні умови зберігання   ЗІЗ  за  інструкціями з їх експлуатації.

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без засобів  індивідуального захисту, а також якщо ЗІЗ знаходяться у забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань. Працівники зобов’язані бережливо ставитись до виданих їм ЗІЗ, застосовувати їх за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації, та повідомляти роботодавця  про  будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» роботодавець згідно з колективним договором може додатково, понад  встановлені норми,  видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування. Роботодавець зобов’язаний з’ясувати, чи відповідає ЗІЗ, який він планує застосовувати, існуючим на робочому місці умовам праці та небезпекам та зобов’язаний попередньо провести:

Ø визначення за результатами атестації робочих місць за умовами праці чи проведених інструментальних досліджень значень шкідливих і небезпечних  факторів виробничого середовища, яких не можна уникнути за допомогою організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, а також засобів колективного захисту;

Ø визначення характеристик, які повинні мати ЗІЗ, для ефективного захисту працівників, беручи до уваги незручності, які вони можуть створювати самі;

Ø порівняння ЗІЗ за необхідними захисними властивостями, експлуатаційними й ергономічними характеристиками з огляду на специфіку їх безпосереднього використання.

Порушення нових Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками ЗІЗ є порушенням законодавства про охорону праці. А це призведе до штрафів при перевірках Держпраці з питань охорони праці. Максимальний розмір штрафу відповідно до ст. 43 Закону «Про охорону праці» не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік.

Змінити мову