Нормативна база

Конвенції Міжнародної організації праці, які ратифікувала Україна

Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

Конвенція Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві

 

Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду контролю

 

Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Держпраці:


Закони України


Конституція України

Кодекс законів про працю України

Про зайнятість населення

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

Про індексацію грошових доходів населення

Про колективні договори і угоди

Про оплату праці

Про відпустки

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Про звернення громадян

Про публічні закупівлі

Про доступ до публічної інформації

Про здійснення державних закупівель

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Про інформацію

Про охорону праці

Про пожежну безпеку

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Про об‘єкти підвищеної небезпеки

Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Гірничий закон України


Постанови кабінету міністрів України, накази органів державної виконавчої влади, інші нормативно-правові акти


Положення про Державну службу України з питань праці

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Порядок обчислення середньої заробітної плати

Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Порядок проведення індексації грошових доходів населення

Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці

Наказ Державної служби України з питань праці від 30.10.2020 № 141 “Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці”  

 

Наказ Державної служби України з питань праці від 20.10.2020 № 561-к “Про звільнення радників Голови Держпраці”

Уніфікована форма акту, що складається при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці

Змінити мову